محمدحسین خدایاری

طراح سایت و تولید کننده محتوا در یوناری

1
طراح سایت

از سال 1398تا کنون

طراح سایت
2
برنامه نویس فرانت

از سال 1397 تا کنون

برنامه نویس فرانت
3
مدیر فنی تیم سولو اپ

از سال 1399 تا کنون

مدیر فنی تیم سولو اپ