مدولاسیون سیگنال آنالوگ

مدولاسیون سیگنال آنالوگ

مدلاسیون سیگنال آنالوگ ، به فرآیند حمل سیگنال داده آنالوگ از طریق امواج رادویی گفته می شود که انواع آن عبارتند از AM و FM.

پرش فرکانسی یا Frequency Hopping

پرش فرکانسی

پرش فرکانسی یکی از انواع مدولاسیون سیگنال می باشد که برای رفع معایب کانال های ثابت (استراق سمع، تداخل و گیرافتادن) استفاده میشود.

رسانه ها در شبکه های بیسیم

رسانه ها در شبکه های بیسیم

رسانه ها در شبکه های بیسیم به صورت امواج الکترومغناطیسی می باشند که عبارتند از امواج رادیویی، ریزموج ها و امواج مادون قرمز.