الگوریتم مقسوم علیه های مشترک دو عدد به زبان ساده به همراه جدول دیباگ

الگوریتم مقسوم علیه های مشترک دو عدد به زبان ساده به همراه جدول دیباگ در الگوریتم مقسوم علیه های مشترک دو عدد، ابتدا باید 2 عدد را از کاربر دریافت کنیم. سپس مقسوم علیه های هر عدد را مجاسبه کنیم. برای مثال: مقسوم علیه های عدد 4 عبارتند از :  1،2،4 مقسوم علیه های عدد […]

توضیح الگوریتم محاسبه فاکتوریل به زبان ساده به همراه جدول دیباگ

الگوریتم تشخیص عدد اول به زبان ساده به همراه جدول دیباگ
الگوریتم تشخیص عدد اول ، الگوریتمی است که بتواند تشخیص دهد آیا یک عدد اول است یا خیر. بر اساس تعریف، عدد اول یک عدد صحیح مثبت است که تنها بر خودش و ۱ تقسیم‌پذیر است. برای مثال، ۲، ۳، ۳، ۵ و ۷ اعداد اول هستند.

توضیح الگوریتم تشخیص عدد اول به زبان ساده به همراه جدول دیباگ

الگوریتم تشخیص عدد اول به زبان ساده به همراه جدول دیباگ
الگوریتم تشخیص عدد اول ، الگوریتمی است که بتواند تشخیص دهد آیا یک عدد اول است یا خیر. بر اساس تعریف، عدد اول یک عدد صحیح مثبت است که تنها بر خودش و ۱ تقسیم‌پذیر است. برای مثال، ۲، ۳، ۳، ۵ و ۷ اعداد اول هستند.

الگوریتم به زبان ساده یعنی چه؟

الگوریتم های رمزنگاری متقارن یا تک کلیدی، یکی از روش های رمزنگاری میباشد. در این روش، فرستنده و گیرنده از کلید یکسانی برای رمزنگاری و رمزگشایی استفاده می کنند.