4.1 / 5. 7

فهرست مطالب

فهرست مطالب

عملیات تفریق در مبنای r

1- تفریق در مبنای r

برای تفریق در مبنای r ، ابتدا ارقام را از سمت راست زیر همدیگر قرار می دهیم، سپس از همان سمت راست شروع به تفریق رقم به رقم می نمائیم.


در صورتی که نیاز به قرض گرفتن از رقم قبلی باشد باید به اندازه r واحد از قبلی قرض و به رقم فعلی اضافه کنیم.

 

2- تفریق در مبنای 2

تفریق در مبنای 2 ، از همان قوانین تفریق دسیمال پیروی می کند.

ابتدا ارقام را زیر هم نوشته و دو به دو اعداد را از هم کسر می کنیم(شکل1).

تفریق در مبنای 2 برای اعداد 110 و 010
شکل1- تفریق در مبنای دو

نکته: اگر بخواهیم 0 را منهای 1 کنیم چون 0 از 1 کوچکتر است باید از رقم قبلی 1 واحد قرض کنیم و 2 واحد به 0 اضافه کنیم (ستون دوم و سوم در شکل2 )

تفریق در مبنای 2 برای اعداد 101 و 010
شکل2 - تفریق اعداد 101 و 010 در مبنای 2

شکل 3، مثال دیگری برای تفریق در مبنای 2 می باشد

تفریق در مبنای 2 برای اعداد 1101 و 0110
شکل3 - تفریق اعداد 0110 و 1101 در مبنای دو

3- تفریق در مبنای 8

برای تفریق در مبنای 8 ، ابتدا ارقام را زیر هم می نویسیم و دو به دو اعداد را از هم کسر می کنیم (شکل4).

تفریق در مبنای 8 برای اعدداد 721 و 410
شکل 4 - تفریق در مبنای هشت

اگر بخواهیم 0 را منهای 1 کنیم، چون 0 از 1 کوچکتر است 1 واحد از رقم قبلی کم می کنیم و 8 واحد به 0 اضافه می کنیم (شکل5).

 

تفریق در مبنای 8 برای اعداد 720 و 311
شکل 5 - تفریق اعداد 720 و 311 در مبنای 8

شکل 6، مثال دیگری از تفریق در مبنای 8 می باشد.

 

تفریق در مبنای شانزده برای اعداد 720 و 321
شکل 6 -تفریق اعداد 720 و 321 در مبنای هشت

4- تفریق در مبنای 16

برای تفریق در مبنای 16مانند دیگر مبناها، ابتدا ارقام را زیر هم نوشته و دو به دو اعداد را از هم کسر می کنیم(شکل7).

تفریق در مبنای 16 برای اعداد B13 و 201
شکل 7- تفریق در مبنای شانزده

اگر بخواهیم مثلا 0 را منهای 1 کنیم، چون 0 از 1 کوچکتر است 1 واحد از رقم قبلی کم می کنیم و 16 واحد به 0 اضافه می کنیم (شکل8).

تفریق در مبنای 16 برای اعداد A10 و 301
شکل 8- تفریق اعداد A10 و 301 در مبنای 16

شکل 9، مثالی دیگر برای تفریق دو عدد در مبنای 16 می باشد.

تفریق در مبنای 16 برای اعداد A20 و 331
شکل 9- تفریق اعداد A20 و 331 در مبنای 16

آیا نیاز به رفع اشکال دارید؟

در کلاس آنلاین زبان ماشین به صورت گروهی ثبت نام و تا 60 هزار تومان تخفیف بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر