3.7 / 5. 3

فهرست مطالب

فهرست مطالب

عملیات ضرب در مبنای r

1- ضرب در مبنای r

برای ضرب در مبنای r ، ابتدا اولین رقم از عدد دوم را در تمام ارقام عدد اول ضرب می کنیم.

این کار را برای تمام ارقام عدد دوم انجام می دهیم و سپس حاصل ضرب ها را جمع می کنیم.

اگر حاصل ضرب دو رقم در مبنای r نباشد، ابتدا باید آن را به مبنای r ببریم.

سپس نیتجه را به عنوان حاصل ضرب دو رقم در نظر می گیریم.

1.1- ضرب در مبنای 2

ضرب در مبنای دو ، از همان قوانین ضرب دسیمال پیروی می کند.

ابتدا ارقام را زیر هم نوشته و اولین رقم از عدد دوم را در تمام ارقام عدد اول ضرب می کنیم.

این کار را به ترتیب برای تمام ارقام عدد دوم انجام میدهیم. سپس حاصل ضرب ها را ،که در مبنای 2 هستند ، با هم جمع می کنیم(شکل1).

ضرب در مبنای 2 برای اعداد 1011 و 01
شکل1- ضرب در مبنای 2

1.2- ضرب در مبنای 8

برای ضرب در مبنای هشت ،ابتدا ارقام را زیر هم نوشته و اولین رقم از عدد دوم را در تمام ارقام عدد اول ضرب می کنیم.

این کار را به ترتیب برای تمام ارقام عدد دوم انجام میدهیم. سپس حاصل ضرب ها را که در مبنای 8 هستند ، با هم جمع می کنیم(شکل2).


ضرب در مبنای هشت برای اعداد 21 و 12
شکل2- ضرب در مبنای 8

در شکل 3، ضرب ستون اول(3*4) برابر با 12 می باشد که این رقم در مبنای هشت نیست. 

بنابراین ابتدا آن را به مبنای 8 می بریم که می شود 14. اکنون 4 را به عنوان حاصل ضرب در نظر می گیریم و رقم 1  را به عنوان رقم نقلی.

ضرب در مبنای 8 برای اعداد 24 و 3
شکل 3- ضرب 24 و 3 در مبنای 8

1.3- ضرب در مبنای 16

برای ضرب در مبنای شانزده ، ابتدا اولین رقم از عدد دوم را در تمام ارقام عدد اول ضرب می کنیم.

این کار را به ترتیب برای تمام ارقام عدد دوم انجام میدهیم. سپس حاصلضرب ها را که در مبنای 16 هستند را با هم جمع می کنیم(شکل4).

ضرب در مبنای 16 برای اعداد 145 و 23
شکل4- ضرب در مبنای 16

در شکل 5، در ستون اول 8*15=8*F می شود 120. این عدد خارج از مبنای 16(باید بین 0-15) است. 

پس باید آن را به مبنای 16 ببریم که می شود 78. پس 8 نتیجه ضرب و 7 رقم نقلی می باشد.

ضرب در مبنای 16 برای اعداد 11f و 8
شکل 5- ضرب 24 و 3 در مبنای 8

آیا نیاز به رفع اشکال دارید؟

در کلاس آنلاین زبان ماشین به صورت گروهی ثبت نام و تا 60 هزار تومان تخفیف بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر