3 / 5. 2

فهرست مطالب

فهرست مطالب

رسانه ها در شبکه های بیسیم

1- رسانه های انتقال اطلاعات در شبکه های بیسیم

رسانه ها در شبکه های بیسیم به صورت امواج الکترومغناطیسی (امواج رادیویی، مادون قرمز و …) میباشد.

امواجی که در طیف الکترومغناطیسی قرار می گیرند دارای فرکانس های مختلفی از 30 هرتز تا 300 اگزاهرتز میباشند.

هر موجی دارای خصلت های مختلفی است:

رسانه های شبکه های کامپیوتری بیسیم
شکل 1 - امواج الکترومغناطیسی

طول موج: 

فاصله یک قله تا قله دیگر، طول موج نامیده می شود(شکل 2).

واحد اندازه گیری طول موج، متر می باشد.

رسانه های شبکه های کامپیوتری بیسیم - طول موج
شکل 2 - طول موج

دامنه: 

طبق شکل 4، به فاصله بین قله موج تا محور افقی، دامنه ی یک موج گفته می شود. دامنه با انرژی و قدرت موج ارتباط مستقیم دارد.

هرچه دامنه بیشتر باشد، انرژی موج مورد نظر بیشتر خواهد بود و سیگنال قوی تری خواهیم داشت.

امواج رادیویی - دامنه
شکل 3 -دامنه

سرعت: 

امواج الکترومغناطیسی، در خلا با سرعت نور تا ابد حرکت خواهند کردند.

یعنی متوقف نمی شوند مگر به جسمی برخورد کنند و توسط آن جسم حذب شوند.

فرکانس یا بسامد: 

تعداد تکرار یک رخداد در واحد زمان (مثلاً ثانیه) است.

مثلا مانند شکل 3، یک خط عمودی را در فضا در نظر بگیرید.

فرکانس به تعداد بار هایی گفته می شود که قله های موج در یک زمان مشخص (ثانیه)از این خط فرضی عبور کنند.

مثلا در شکل 4، سه بار موج تکرار شده است.

رسانه های شبکه های کامپیوتری - فرکانس
شکل 4 -فرکانس

1.1- امواج رادیویی

بخشی از امواج الکترومغناطیسی که دارای فرکانس بین 30 هرتز تا 300 گیگاهرتز هستند، امواج رادیویی نامیده می شوند.

شکل 5، کاربردهای این امواج را نشان داده است.

این طیف از امواج الکترومغناطیسی یکی از مهمترین رسانه ها در شبکه های بیسیم میباشند.

رسانه های شبکه های کامپیوتری - طیف امواج رادیویی
شکل 5 - طیف امواج رادیویی

1.2- امواج مایکروویو یا ریز موج

بخشی از امواج رادیویی که دارای فرکانس بین 30 مگاهرتز تا 300 گیگاهرتز هستند، امواج مایکروویو نامیده می شوند.

کاربردهای این امواج شامل صنعت ناوبری، ماهواره ای، نرم افزارهای مسیریابی و … می باشد(شکل 6).

شکل 6 - طیف امواج مایکروویو

1.3- امواج مادون قرمز یا فروسرخ

بخشی از امواج الکترومغناطیسی که دارای فرکانس بین 300 گیگاهرتز تا 428 تراهرتز هستند، امواج فروسرخ یا مادون قرمز نامیده می شوند.

این امواج در فیزیوتراپی، ریموت کنترلرها، انتقال اطلاعات بیسیم، ابزارهای دید در شب و … کاربرد دارند.

همچنین، یکی از انواع رسانه ها در شبکه های بیسیم میباشد که در ساخت شبکه های محلی شخصی بیسیم کاربرد دارد.

انواع شبکه های بیسیم - WPAN
شکل7- مادون قرمز برای ساخت شبکه های بیسیم شخصی