5 / 5. 1

فهرست مطالب

فهرست مطالب

توپولوژی فیزیکی و منطقی در شبکه 

1- توپولوژی فیزیکی / توپولوژی منطقی

توپولوژی شبکه به نحوه اتصالات دستگاه ها یا نحوه جریان داده در شبکه گفته می شود.

توپولوژی ها به دو دسته فیزیکی، منطقی تقسیم می گردند.

1.1- توپولوژی فیزیکی

به نحوه اتصالات فیزیکی دستگاه ها در شبکه اطلاق داده می شود.

اتصالات فیزیکی نیز به اتصالاتی گفته می شود که در واقع ما می توانیم آن ها را ببینیم.

این اتصالات، مربوط به لایه ی یک یا لایه فیزیکی از مدل OSI می باشد.

توپولوژی های فیزیکی عموما به دو دسته اصلی P2P و P2M تقسیم می شوند.

1.1.1- توپولوژی نقطه به نقطه (Point-to-Point)

توپولوژی فیزیکی نقطه به نقطه که به اختصار به آن  P2P نیز می گویند،ساده ترین نوع توپولوژی هستش.

در این توپولوژی شبکه، یک دستگاه مستقیما به یک دستگاه دیگر وصل می شود.

توپلوژی فیزیکی P2P

1.1.2- توپولوژی نقطه به چند نقطه (Point-to-MultiPoint)

توپولوژی فیزیکی نقطه به چندنقطه که به اختصار به آن PTM یا P2MP و یا PTMP نیز گفته می شود، از یک ایستگاه اصلی تشکیل می شود.

ایستگاه اصلی یا مرکزی به طور مستقیم به دیگرایستگاه های شبکه که به آن ها مشارکت کننده یا Subscriber گفته می شود، متصل می شود.

توپولوژی فیزیکی P2M

 

دراین توپولوژی، داده از ایستگاه مرکزی به ایستگاه های مشارکت کننده و از ایستگاه های مشارکت کننده، به ایستگاه مرکزی ارسال می شود.

توپولوژی فیزیکی P2M

1.2- توپولوژی منطقی

توپولوژی منطقی، به نحوه انتقال داده بین دستگاه ها و حرکت آن ها در رسانه های شبکه  گفته می شود.

توپولوژی های منطقی عموما به دو دسته خطی و حلقه ای تقسیم می شوند.

1.2.1- توپولوژی منطقی خطی

در یک توپولوژی منطقی خطی، یک گره در شبکه دیتای خود را در کل شبکه پخش می کند.

وقتی گره ای بسته ای را درکل شبکه پخش می کند، گره هایی که گیرنده بسته نیستند، دیتا را دور می ریزند.

 از طرف دیگر، گره هایی که گیرنده هستند، بسته را دریافت و پردازش می کنند.

این توپولوژی عموما در شبکه های بیسیم استفاده می شود.

1.2.2- توپولوژی منطقی حلقه ای:

در توپولوژی منطقی حلقه ای، داده از گره ای به گره دیگر به طور مستقیم منتقل می شود.

اگر مسیری که باید طی کند، طولانی باشد، آن زمان از گره های میانی استفاده می کند.