5 / 5. 1

فهرست مطالب

فهرست مطالب

توپولوژی ستاره-خطی (Star-Bus)

1- توپولوژی ترکیبی ستاره-خطی

توپولوژی ستاره-خطی ، یک توپولوژی ترکیبی می باشد که از دو توپولوژی ستاره ای و خطی تشکیل شده است.

اما می توان این توپولوژی ترکیبی را به دو مدل پیاده سازی نمود:

 فیزیکی-منطقی: ترکیبی از توپولوژی فیزیکی ستاره ای و توپولوژی منطقی خطی

فیزیکی-فیزیکی : ترکیبی از توپولوژی فیزیکی ستاره ای و توپولوژی فیزیکی خطی

2- مدل اول: توپولوژی ترکیبی فیزیکی-منطقی

در این مدل، از لحاظ فیزیکی تنها ساختار ستاره ای مشهود می باشد.

اما این توپولوژی ترکیبی ، از توپولوژی منطقی خطی برای انتقال سیگنال ها در داخل دستگاه مرکزی یا Hub استفاده می کند.

توپولوژی ستاره-حلقه ای(فیزیکی-منطقی)
شکل 1- ستاره - خطی

فرض کنید گره A بخواهد به گره B سیگنالی را ارسال کند. ابتدا گره A سیگنال را مستقیما به دستگاه مرکزی یا Hub ارسال می کند.

اما Hub (در داخل خودش) برای پیدا کردن خروجی به سمت گره B از روش خطی استفاده می کند.

توپولوژی ستاره-خطی - فیزیکی-منطقی
شکل2- جریان انتقال در مدل اول

3- مدل دوم: توپولوژی ترکیبی فیزیکی-فیزیکی

در این توپولوژی ترکیبی مطابق شکل، از لحاظ فیزیکی چیدمان ستاره ای و خطی مشخص می باشد.  

در شکل 3، میبینیم که سه توپولوژی ستاره ای، از طریق یک کابل بهم متصل شده اند.

اما در ساختار بخش های ستاره ای، میتوان از هاب یا سوئیچ استفاده کرد.

توپولوژی ستاره-خطی (فیزیکی-فیزیکی)
شکل3- ستاره-خطی(فیزیکی-فیزیکی)

استفاده از هاب

اگر در ساختار توپولوژی های ستاره از از هاب استفاده می کنید، امکان مسیریابی نخواهید داشت و بسته ها در کل شبکه پخش می شوند.

حرکت جریان داده در ساختار ستاره-خطی به صورت شکل 3 می باشد.

یعنی داده از گره A در Star1 ، شروع به حرکت می کند، در کل مسیر کابل پخش می شود و هر کدام از هاب ها، مجدد بسته را به کلیه گره های متصل به خود ارسال می کند.

توپولوژی ستاره-خطی
شکل3- جریان داده با استفاده از هاب

استفاده از سوئیچ

اگر در ساختار توپولوژی ترکیبی در بخش های ستاره  ای از سوئیچ استفاده می کنید، حرکت جریان داده به صورت شکل 4 می باشد.

یعنی داده از گره A ، شروع به حرکت می کند، در کل مسیر کابل پخش می شود.

سپس، سوئیچ ها کار مسیریابی را انجام میدهند و مستقیما بسته را به مقصد میرسانند(گره B در شبکه Star2)

توپولوژی ستاره-خطی
شکل4- جریان داده با استفاده از سوئیچ