5 / 5. 3

فهرست مطالب

فهرست مطالب

توپولوژی ستاره-حلقه ای(Star-ring)

این توپلوژی، یک توپولوژی ترکیبی می باشد که از دو توپولوژی ستاره ای و حلقه ای تشکیل شده است.

اما می توان این توپولوژی ترکیبی را به دو مدل پیاده سازی نمود:

  • فیزیکی – منطقی: ترکیبی از توپولوژی فیزیکی ستاره ای و توپولوژی منطقی حلقه ای
  • فیزیکی- فیزیکی : ترکیبی از توپولوژی فیزیکی ستاره ای و توپولوژی فیزیکی حلقه ای

1- توپولوژی ترکیبی ستاره-حلقه ای (فیزیکی-فیزیکی)

در این توپولوژی ترکیبی مطابق شکل1، از لحاظ فیزیکی چیدمان ستاره ای و حلقه ای مشخص می باشد.  

در شکل 1، میبینیم که سه توپولوژی ستاره ای، از طریق یک کابل حلقه ای بهم متصل شده اند.

توپولوژی ستاره-حلقه ای
شکل 1 - ساختار فیزیکی-فیزیکی

استفاده از هاب

اگر در ساختار توپولوژی های ستاره ای از هاب استفاده می کنید، امکان مسیریابی نخواهید داشت و بسته ها در کل شبکه پخش می شوند.

حرکت جریان داده در ساختار ستاره-حلقه ای  به صورت شکل 2 می باشد.

یعنی داده از گره A در Star1 ، در طول حلقه شروع به حرکت می کند، در کل مسیر کابل پخش می شود و هر کدام از هاب ها، مجدد بسته را به کلیه گره های متصل به خود ارسال می کند.

توپولوژی ستاره-حلقه ای
شکل 2 - جریان انتقال با استفاده از هاب

استفاده از سوئیچ

اگر در ساختار توپولوژی های ستاره از از سوئیچ استفاده می کنید، حرکت جریان داده به صورت شکل 3 می باشد.

یعنی داده از گره A در Star1  ، شروع به حرکت می کند، در کل مسیر کابل پخش می شود و سوئیچ ها کار مسیریابی را انجام میدهند و مستقیما بسته را به مقصد میرساند(گره B در شبکه Star2)

توپولوژی ستاره-حلقه ای
شکل 3 - جریان انتقال با استفاده از سوئیچ

2- توپولوژی ترکیبی ستاره-حلقه ای (فیزیکی-منطقی)

از لحاظ فیزیکی ساختار توپولوژی ستاره-حلقه ای به صورت ستاره ای(شکل4) می باشد.

در این توپلوژی، ما به طور فیزیکی می توانیم ساختار ستاره ای را مشاهده کنیم اما از توپولوژی منطقی حلقه ای برای جریان سیگنال در داخل دستگاه مرکزی یا Hub استفاده می کند.

توپولوژی ستاره-حلقه ای(فیزیکی-منطقی)
شکل 4 - ساختار فیزیکی-فیزیکی

فرض کنید گره A بخواهد به گره B سیگنالی را ارسال کند. ابتدا گره A سیگنال را مستقیما به دستگاه مرکزی یا Hub ارسال می کند.

اما Hub (در داخل خودش) برای پیدا کردن خروجی به سمت گره B از روش حلقه ای استفاده می کند.

توپولوژی ستاره-حلقه ای
شکل 5 - جریان انتقال در داخل هاب