4.1 / 5. 9

فهرست مطالب

فهرست مطالب

تبدیل مبنای 2 به 8 و بالعکس

1- تبدیل مبنای 2 به 8 (باینری به اکتال)

در تبدیل مبنای 2 به 8 ابتدا باید جدول نمایش داده شده در شکل 1 را به خاطر بسپارید.

تبدیل مبنای 2 به 8 در جدول
شکل 1- جدول تبدیل باینری به هشت هشتی

 

حال رقم های عدد را از سمت راست بصورت سه رقم سه رقم جدا و در گروه های سه تایی دسته بندی می کنیم(شکل 2).

 

تبدیل مبنای 2 به 8 برای 101000110
شکل2- تبدیل عدد باینری 101000110 به اکتال

 

اگر تعداد ارقام کمتر از سه باشد، به سمت چپ آن به تعداد لازم صفر اضافه می کنیم(شکل3).

تبدیل مبنای 2 به 8 برای عدد 1000110
شکل 3- تبدیل عدد 1000110 از باینری به اکتال

 

در نهایت به جای هر سه رقم مبنای دو، یک رقم مبنای هشت قرار می دهیم (مطابق جدول1)

1.2- تبدیل اعداد دودویی اعشاری به هشت هشتی

برای تبدیل اعشاری، کل عدد را از سمت چپ سه رقم سه رقم جدا کرده و به جای هر سه رقم مبنای دو، یک رقم مبنای هشت (مطابق جدول1) قرار میدهیم.

اگر تعداد ارقام اعشار مضربی از سه نباشد، باید در سمت راست عدد به تعداد لازم صفر اضافه شود(شکل4).

تبدیل مبنای 2 به 8 برای عدد 0.1110000011
شکل4- تبدیل عدد 0.11110000011 از مبنای دو به هشت

1.2- تبدیل اعداد دودویی اعشاری(دارای بخش صحیح و اعشاری) به هشت هشتی

تبدیل اعدادی که دارای دو بخش صحیح و اعشاری هستند با تبدیل جداگانه دو بخش و ترکیب جوابها صورت میگیرد.

ابتدا باید قسمت صحیح و اعشاری را جداگانه به مبنای هشت تبدیل و نتایج را با یکدیگر تلفیق کنیم(شکل4).

تبدیل مبنای 2 به 8
شکل5- تبدیل عدد 10110001101011.111100000110 از باینری به اکتال

2- تبدیل مبنای 8 به 2 (اکتال به باینری)

هر رقم در مبنای هشت معادل سه رقم دودویی می باشد.

برای تبدیل یک عدد در مبنای8 باید به جای هر رقم مبنای8، سه رقم مبنای2 را قرار داد(مطابق جدول1).

شکل6، نحوه تبدیل عدد 517 از مبنای هشت به دو را نشان میدهد .

تبدیل مبنای 8 به 2 برای عدد 517
شکل 6- تبدیل عدد 517 از اکتال به باینری

2.1-تبدیل اعداد هشت هشتی اعشاری به دودویی

در این تبدیل به جای هر رقم مبنای هشت، سه رقم مبنای دو را قرار می دهیم(شکل7).

تبدیل مبنای 8 به 2 برای عدد 0.7406
شکل7- تبدیل عدد 0.7406 از مبنای هشت به دو

2.1-تبدیل اعداد هشت هشتی اعشاری (با دو بخش صحیح و اعشاری) به دودویی

تبدیل اعدادی که دارای دو بخش صحیح و اعشاری هستند با تبدیل جداگانه دو بخش و ترکیب جوابها صورت میگیرد.

ابتدا باید قسمت صحیح و اعشاری را جداگانه به مبنای دو تبدیل ، سپس نتایج را با یکدیگر تلفیق کنیم.

برای تبدیل هر دو قسمت صحیح و اعشاری از روش جایگذاری هر رقم مبنای هشت، با سه رقم مبنای دو (مطابق جدول1)، استفاده میکنیم.

تبدیل مبنای 8 به 2 برای عدد 673.124
شکل8- تبدیل عدد 673.124 از مبنای 8 به 2

عدد 1101.11001 را از مبنای 2 به 8 ببرید.

لطفا جواب را در کامنت برای ما بنویسید.

آیا نیاز به رفع اشکال دارید؟

در کلاس آنلاین زبان ماشین به صورت گروهی ثبت نام و تا 60 هزار تومان تخفیف بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر